د

در نائوس:

– ما مردم را مرکز تفکرات و کارهایمان قرار می دهیم،

– ادراک  قلبی در مرکز کلیه اعمال ما قرار دارد.

ما به آشکار کردن پتانسیل های انسانی معتقدیم، تا به گونه ای مثبت در دنیای فردا مشارکت داشته باشند.

ما استقلال و مسئولیت پذیری هر یک از اعضای تیم خود را تضمین می کنیم. با مشارکت در تیم و مسئولیت پذیری در سطح فردی، هر یک از اعضاء تیم در مجموع به عملکرد نائوس کمک می نماید.

ما به آشکار کردن پتانسیل های انسانی معتقدیم، تا به گونه ای مثبت در دنیای فردا مشارکت داشته باشند.

ما استقلال و مسئولیت پذیری هر یک از اعضای تیم خود را تضمین می کنیم. با مشارکت در تیم و مسئولیت پذیری در سطح فردی، هر یک از اعضاء تیم در مجموع به عملکرد نائوس کمک می نماید.

در نائوس، هر کس می تواند راه خود را دنبال نماید، رشد نماید و تکامل یابد. به عبارتی دیگر افسانه ای شخصی خود را خلق نماید.

در نائوس، هر کس می تواند راه خود را دنبال نماید، رشد نماید و تکامل یابد. به عبارتی دیگر افسانه ای شخصی خود را خلق نماید.

آخرین فرصت های شغلی ما : #JoinNAOS

22 پیشنهاد موجود
متاسفیم – نتیجه ای برای درخواست شما پیدا نشد.

Chargé(e) de Projets Scientifiques H/F

نوع قرارداد : CDI
کشور : France
شهر : AIX EN PROVENCE
شغل : INNOVATION / VALORISATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
تجربه : 3 ans ou plus
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Acheteur Articles de conditionnement H/F

نوع قرارداد : CDD
کشور : France
شهر : Aix en Provence
شغل : ACHATS
تجربه : 1 an ou plus
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Responsable ADV Internationales H/F

نوع قرارداد : CDI
کشور : France
شهر : Lyon
شغل : ADV
تجربه : 6 ans ou plus
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Chef de projet SI H/F

نوع قرارداد : CDI
کشور : France
شهر : AIX EN PROVENCE ou LYON
شغل : IT
تجربه : 6 ans ou plus
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Chef de projet SI - Data Architect H/F

نوع قرارداد : CDI
کشور : France
شهر : Aix en Provence
شغل : IT
تجربه : 6 ans ou plus
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Apprenti(e) Achats Matières Premières et Tests H/F

نوع قرارداد : Contrat d'apprentissage
کشور : France
شهر : Aix-en-Provence
شغل : ACHATS
تجربه : jeune diplômé
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.