د

در نائوس:

– ما مردم را مرکز تفکرات و کارهایمان قرار می دهیم،

– ادراک  قلبی در مرکز کلیه اعمال ما قرار دارد.

ما به آشکار کردن پتانسیل های انسانی معتقدیم، تا به گونه ای مثبت در دنیای فردا مشارکت داشته باشند.

ما استقلال و مسئولیت پذیری هر یک از اعضای تیم خود را تضمین می کنیم. با مشارکت در تیم و مسئولیت پذیری در سطح فردی، هر یک از اعضاء تیم در مجموع به عملکرد نائوس کمک می نماید.

ما به آشکار کردن پتانسیل های انسانی معتقدیم، تا به گونه ای مثبت در دنیای فردا مشارکت داشته باشند.

ما استقلال و مسئولیت پذیری هر یک از اعضای تیم خود را تضمین می کنیم. با مشارکت در تیم و مسئولیت پذیری در سطح فردی، هر یک از اعضاء تیم در مجموع به عملکرد نائوس کمک می نماید.

در نائوس، هر کس می تواند راه خود را دنبال نماید، رشد نماید و تکامل یابد. به عبارتی دیگر افسانه ای شخصی خود را خلق نماید.

در نائوس، هر کس می تواند راه خود را دنبال نماید، رشد نماید و تکامل یابد. به عبارتی دیگر افسانه ای شخصی خود را خلق نماید.

آخرین فرصت های شغلی ما : #JoinNAOS

59 پیشنهاد موجود
متاسفیم – نتیجه ای برای درخواست شما پیدا نشد.

GLOBAL DEMAND PLANNER H/F

نوع قرارداد : CDI
کشور : France
شهر : Lyon
شغل : SUPPLY CHAIN
تجربه : 3 – 5 ans
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Demand Planner Junior H/F

نوع قرارداد : CDD
کشور : France
شهر : Lyon
شغل : SUPPLY CHAIN
تجربه : Débutant
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

SUPERVISEUR SERVICE CONSOMMATEURS NAOS H/F

نوع قرارداد : CDI
کشور : France
شهر : Lyon
شغل : MARKETING
تجربه : 3 – 5 ans
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Assistant(e) Designer communication graphique et projets digitaux H/F

نوع قرارداد : Stage
کشور : France
شهر : LYON
شغل : FORMATION CORPORATE
تجربه : Non renseigné
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Contrôleur de Gestion Produits H/F

نوع قرارداد : CDI
کشور : France
شهر : Aix-en-Provence
شغل : FINANCE
تجربه : 3 – 5 ans
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Auditeur Qualité fournisseurs H/F

نوع قرارداد : CDI
کشور : France
شهر : Aix en Provence
شغل : QUALITE
تجربه : 6 – 9 ans
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.