วัฒนธรรมที่เปิดกว้างต่อโลกและผู้อื่น

ค่านิยม 8 ประการนี้ มีรากฐานมาจากสิ่งที่เราเป็นและวิธีการทำงานของเรา ค่านิยมทั้ง 8 ประการ ยังสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของ NAOS อีกด้วย

วิธีการดำเนินงานใน
แบบของเรา

การสร้างผลกำไร

ความสวยงาม

ความยุติธรรม​

การรักษาความจริง

สำหรับบริษัท การสร้างผลกำไรเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้บริษัทอยู่รอดต่อไป

อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่การสร้างผลกำไรเพื่อให้บริษัทอยู่รอดเท่านั้นแต่ยังสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น และแก่ชุมชน สังคมต่าง ๆ อีกด้วย

สำหรับ NAOS ความสวยงามนั้นต้องเป็นความงามตามธรรมชาติ เพราะเราไม่ได้ต้องการสร้างผู้หญิงงาม แต่เราเห็นว่าผู้หญิงนั้นมีความสวยงามอย่างยิ่งในตัวเองอยู่แล้ว

ความงามจะถือกำเนิดขึ้นเมื่อสิ่งต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เราจึงต้องการแสดงถึงความเคารพและยินดีต่อการกระทำของเรา

การให้ความยุติธรรม​ต่อทุกฝ่ายแสดงออกถึงลักษณะที่ถูกต้องที่บริษัทควรมีและสื่อถึงความเคารพที่มีให้แก่กัน

ความถูกต้อง คือการที่ใช้ส่วนผสมที่จำเป็นและอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อการคงไว้ของกลไกตามธรรมชาติที่มีอยู่บนผิวพรรณ

ส่วนความเคารพนั้น เป็นการเคารพต่อระบบนิเวศของผิวที่มีอยู่ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเช่นกันในการรักษาการปฏิสัมพันธ์ที่มีความยั่งยืนของระบบนิเวศและต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา

กล่่าวได้ว่า การทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นเป็นภารกิจของเรา

เรามีความซื่อสัตย์จริงใจต่อสิ่งที่เราทำ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเรา

การรักษาความจริงทำให้บริษัทนั้นต้องรับมือกับความเสี่ยงในการตัดสินใจ และต่อความสัมพันธ์​อื่น ๆ ที่มีร่วมกับบริษัท

วิถีที่เรา
เป็น

ความกล้าหาญ

 ความ

ฉลาด

 ด้าน

จิตใจ

อิสรภาพ

ในการเป็น

ตัวของตัวเอง

การ

พูด

ควา

จริง

ความกล้าหาญสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณผู้ก่อตั้งของเรา: ซึ่งถือเป็นจิตวิญญาณของบริษัท ที่ฝืนกฎเกณฑ์ที่มีมาแต่แรกเริ่มในวงการอุตสาหกรรมความงามเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อันเป็นตำนาน

และจากวิธีการมองโลกด้วยการตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นวิธีการที่นำไปสู่การสร้างอนาคตที่ดีให้กับมวลมนุษย์

การทำงานของเราเริ่มจากความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อธรรมชาติ และต่อชีวิตอื่น ๆ.

วันแล้ววันเล่าผ่านไป เราได้สอนถึงความเห็นอกเห็นใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเข้าใจ และการรับรู้ที่จะเกิดขึ้น เพื่อคนอื่น ๆ.

เราปรารถนาที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้อื่น และกระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยหัวใจ ตั้งแต่ที่เราได้ตระหนักว่าความฉลาดทางด้านจิตใจจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ​ในการทำงานของมนุษย์​.

เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนโลก เพื่อให้แต่ละคนสามารถคิด ลงมือทำ และพูดได้อย่างเสรี.

อิสรภาพในการเป็นตัวของตัวเองคือรากฐานของความคิดริเริ่ม การมีส่วนร่วมในสังคม การบรรลุเป้าหมายตามแต่ละบุคคล.

นี่คือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ ให้เราทำการปกป้องและเรียกร้องสิทธิ์​อิสรภาพของเรา.

การพูดความจริง แสดงถึงความซื่อตรงต่อตนเองและต่อค่านิยมที่พวกเรายึดถือ เราพูดด้วยความจริงใจและแสดงออกด้วยความเคารพผ่านถ้อยคำเหล่านั้น.

ความจริงและการพูดความจริงเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงถึงความเคารพและการให้เกียรติความเชื่อมั่นที่ผู้อื่นมอบให้เรา.

/9