چند توصیف که نشان دهنده فرهنگ ما می باشد

با توجه به قابلیت نائوس در ایجاد معانی و روابط، جامعه ای گشوده ایجاد نموده است،
یک ماجراجوئی انسانی که در طی آن پروژه ها و مردم می توانند شکوفا شوند و توسعه یابند.

ب

بهترین روش برای منعکس نمودن فرهنگ نائوس به اشتراک گذاشتن توصیفات مختلف برای برجسته کردن تنوع مسیرهایی است که می توان دنبال کرد.

من از موضوعات مالی  مراقبت می کنم

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail