فرهنگی گشوده به روی جهان و جهانیان

8 ارزش جدایی ناپذیر بر مبنای آنچه که ما انجام می دهیم و راهی که در حال پیمودن آن هستیم. این 8 ارزش جوامع نائوس را متحد کرده و هویت آن ها را منعکس می کند.

نحوه
عملکرد ما

سود بخش

زیبا

عادلانه

اصیل

برای اینکه یک شرکت سود آور باشد لازم است که حضور داشته باشد و به بقاء خود ادامه دهد.

یک شرکت نبایست درجا بزند،  با این حال: می بایست شرایطی را فراهم نماید که برای دیگران نیز سود آور باشد، همچنین برای تمام جوامع و مردم سودمند باشد.

نائوس می بایست ذاتا زیبا باشد. ما سعی نمی کنیم که زنان را زیبا نمائیم، بلکه زنان ذاتا زیبا هستند.

زیرا زیبائی موقعی ظاهر میگردد که همه چیز به درستی انجام شده است.

ما می خواهیم آن زیبایی را در هر آنچه انجام می دهیم، زیبایی را مورد  احترام قرار داده  و تجلیل کنیم.

عمل عادلانه یعنی عمل نمودن بگونه ای که آن عمل هم درست باشد و هم قابل احترام.

به عنوان مثال، درستکاری یعنی بکار گیری مواد لازم با دز مناسب به منظور حفظ مکانیزم طبیعی پوست.

از طرف دیگر، احترام متقابل، یکی از بهترین راه ها برای تعامل دراز مدت و پایدار با اعضاء اکو سیستم و دنیای اطرافمان می باشد.

انجام کار ها به صورت صحیح یک چالش می باشد.

صداقت در آنچه که ما انجام می دهیم یعنی درستکاری  در محصولات

و خدمات.

ما می بایست درهر یک از تصمیمات و  روابطمان خطر صداقت داشتم را بپذیریم.

نحوه
حضور ما

شجاعت

ادراک

قلبی

آزادی

خود بودن

وظیفه

بیان  

حقیقت

شجاعت منعکس کننده روح پیشتازی ماست: شجاعت منعکس کننده روح شرکتی است که فراتر قانون عمل می نماید تا محصولات معتبر را تولید نماید.

ما همیشه مشتاقیم تا وضعیت موجود را زیر سوال ببریم و به چالش بکشیم تا آینده ای را بسازیم که هدف والای خود را هرگز فراموش نخواهد کرد: بشریت.

 کارکردن در درجه اول و مهم تر از همه از روی عشق به بشریت، طبیعت و زندگی. پرورش فرهنگ خیرخواهی، سخاوت، همبستگی، تفاهم و درک دیگران از جمله کار های هر روزه ما می باشد. علاقه مداوم به بر آورده نموده انتظارات دیگران، و انجام کارها از صمیم قلب، زیرا فقط شعور قلبی است که می تواند پتانسیل های انسانی را آشکار نماید.

ما آرزومند جهانی هستیم که در آن هر شخص قادر باشد که آزادانه فکر کند، عمل نماید و خواسته های خود را بیان نماید.

آزادی خود بودن اساس نو آوری، در گیر شدن در نوآوری و بروز پتانسیل های درونی هر شخص را تشکیل می دهد که درون هر یک از ما نهفته شده است.

این همان چیزی است که به عنوان یک سیستم منسجم، الهام بخش ماست و ما را برآن داشته است که از استقلال خود دفاع نمائیم .

 

با خود و ارزش هایمان صادق بودن، به جای صادق به نظر رسیدن، صداقت وبیان حقیقت، نشانه احترام گذاشتن به اعتماد دیگران در ما می باشد.

 

/9