یکی از شرکتهای مستقل پیشرو در
صنعت تولید محصولات زیبائی در جهان .

نائوس با استقلال کامل، آزادی اندیشه و عمل خود را حفظ می کند.

ن

نائوس یک تجارت خانوادگی کاملا مستقل می باشد ( در زمینه های مالی، خلاقیت و تصمیم گیری).

فعال در بیش از 130 کشور جهان، در میان 50 شرکت برتر صنعت زیبائی در جهان قرار، و 10 شرکت برتر فرانسوی در صنعت زیبائی قرار دارد و یکی ازمعدود شرکت هائی است که استقلال خود را حفظ کرده است.

فعال در بیش از 130 کشور جهان، در میان 50 شرکت برتر صنعت زیبائی در جهان قرار، و 10 شرکت برتر فرانسوی در صنعت زیبائی قرار دارد و یکی ازمعدود شرکت هائی است که استقلال خود را حفظ کرده است.

استقلال نائوس سبب تضمین بقاء و توسعه این شرکت شده است و این در حالی است که به منطق وجود خود در این صنعت احترام می گذارد. مدیریت شرکت این چشم انداز دراز مدت را در اجراء کار های روزانه خود لحاظ می نماید.

استقلال نائوس سبب تضمین بقاء و توسعه این شرکت شده است و این در حالی است که به منطق وجود خود در این صنعت احترام می گذارد. مدیریت شرکت این چشم انداز دراز مدت را در اجراء کار های روزانه خود لحاظ می نماید.

"در نائوس

شیوه انجام

کارها مهم تر

از کاری است که

انجام می دهیم."

ژان نوئل تورل (Jean-Noël Thorel)