دیدگاه انسانی

ما معتقدیم که آرمان شهر
بهترین راه تغییر جهان است.

 

این چشم انداز توسط ژان نوئل تورل، موسس و رئیس نائوس ارائه شده است.

اکوبیولوژی

ما به اکوبیولوژی برای حفظ بهتر اکوسیستم پوست و تقویت
ساختار طبیعی آن، ایمان داریم.

این رویکرد منحصر به فرد علمی، از زیست شناسی نشات گرفته است.

40 سال نوآوری

40 سال نوآوری
و زیر سئوال بردن وضعیت کنونی
صنعت زیبایی.

روایتی که درک مرسوم صنعت زیبایی را متحول می کند.

بنیاد سهامداران

ما ضعف سیستمی که
زیبایی، سلامتی و ثروت را به افراد منتقل می کند،
نمی پذیریم.

به عنوان یک گام اصلی، نائوس سازمانی را تحت عنوان بنیاد سهامداران این شرکت در بخشهای اجتماعی ایجاد کرده است.

برندهای نائوس

نائوس یک سیستم منسجم

متشکل از شرکت ها و برندهاست

که بازتاب شیوه نگرش آن می باشند

هر سه برند از فلسفه اکوبیولوژی نشات گرفته اند.

فرهنگ و ارزش ها

نائوس
رویکرد و مسیری است که تنها با 
ادراک قلبی
دنبال شود. و همچنین شما.

 

 

مردم و روابط آنها، در کانون رویکرد و اقدامات ما قرار دارند.

هر روز، هر لحظه، نائوس در تکاپوست.
...ما در کنار 3000 کارمند خود در سراسر جهان و خانواده هایشان مشغول به کار هستیم.
...هر روز، هر لحظه، بیش از 50 کارمند در سایت Aix-en-Provence ما در حال فعالیت هستند.
...هر روز، هر لحظه، ما در کنار مخاطبینمان، متخصصین سلامت، پرستاران و داروسازان مشغول به کار هستیم.
...هر روز، هر لحظه، ما در تلاش هستیم تا دسترسی و دانش را بهبود ببخشیم.
...هر روز هر لحظه، ما برای حمایت از تحقیقات تلاش می کنیم.

اقداماتی که انجام می دهیم